Über das Hotel-PARK SPA HOTEL SIRIUS****, Karlsbad

Wir freuen uns, Ihnen das vier-Sterne-Park Spa Hotel Sirius****, ideal gelegen im historischen Zentrum von Karlsbad mit Blick auf die Gärten von Antonín Dvořák, in der Nähe der Kolonnaden mit Heilquellen. Die geräumigen, komfortablen Zimmer, die einzigartige Architektur und die Natürliche Schönheit des Gartens von Dvořák verbinden sich harmonisch mit der traditionellen Behandlung in Karlsbad, der exklusiven Gastfreundschaft, die für die anspruchsvollsten Besucher geeignet ist. Auf der Speisekarte unseres Restaurants und Cafés auf der Terrasse gibt es sowohl Diätgerichte als auch bekannte Gerichte verschiedener Völker und natürlich nationale Tschechische Küche. Für Besucher, die die Geschichte der Stadt und Ihrer Umgebung kennenlernen, kulturelle Veranstaltungen in Karlovy vary besuchen möchten, wird eine Breite Palette von Exkursionen angeboten. Wir sind immer bereit, Ihnen unsere Hilfe und individuelle Betreuung anzubieten. Park Spa Hotel Sirius * * * * ist ein Mitglied der Vereinigung der Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik.

Vorführungen

Unterkunft

Wir garantieren die Sicherheit personenbezogener Daten
Check-in 14:00
Check-out 12:00
Buchungsstornierung Für weitere Informationen zu Stornierungs-oder Vorauszahlungsbedingungen Lesen Sie bitte die Buchungsbedingungen in den Details des gewählten Tarifs.
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Datenschutzerklärung

1.  Podmínky uzavření smlouvy o ubytování   1.1. Ubytování hostů v hotelu Park Spa Hotel Sirius se uskutečňuje na základě smlouvy (potvrzení objednávky či rezervace) o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Park Spa Hotel Sirius (dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).  1.2.  Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí písemné potvrzení objednávky či rezervace. 1.3.  Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.  1.4.  Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku. 2.  Uzavření smlouvy, rezervace 2.1. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele reservation@hotel-sirius.cz nebo prostřednictvím webových stránek v systému On-Line 2.2.  Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 50%-100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře.   2.3. Cena nezahrnuje místní poplatek ve výši 35,- Kč na osobu a noc (od 1. 9. 2022 platí sazba 50,- Kč/osoba/den). Místní poplatek z pobytu hradí host při příjezdu v hotelové recepci, a to v hotovosti nebo kreditní kartou. (Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba: - nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce:-mladší 18 let). 2.4.  K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku není záloha vyžadována. 3.    Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování 3.1.  Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se automaticky uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.  3.2.   Host může kdykoliv odstoupit od smlouvy - zrušit rezervaci v případě, že provede v písemné formě a prokazatelně doručí Ubytovateli a následně obdrží písemné potvrzení Ubytovatele, přičemž Ubytovatel má právo účtovat poplatky za škodu způsobenou zrušením rezervovaných služeb potvrzeného pobytu (dále jen „stornopoplatky“) Výše storno poplatku je závislá na celkovém počtu dní mezi dnem potvrzení Ubytovatele písemného storna a prvním dnem nástupu na rezervovaný a potvrzený pobyt. V případě stornované rezervace objednávky provede Ubytovatel nejpozději do 14 dnů vyúčtování a vrátí poskytnutou úhradu po odečtu řádně vyúčtovaných stornopoplatků dle níže uvedeného přehledu: Stornopoplatky se účtují v procentech z celkové ceny potvrzených služeb.   Sazba storno poplatku (v %)  30-21 dní před plánovaným nástupem k ubytování -  5 % z celkové ceny pobytu nebo služby  20-14 dní před plánovaným nástupem k ubytování  - 20 % z celkové ceny pobytu nebo služby  13-7 dní před plánovaným nástupem k ubytování - 50 % z celkové ceny pobytu nebo služby   6-3 dní před plánovaným nástupem k ubytování - 75 % z celkové ceny pobytu nebo služby   2-0 dní před plánovaným nástupem k ubytování  - 100 % z celkové ceny pobytu nebo služby 3.3.   Zrušit rezervaci objednávky může pouze písemnou formou v e-mailové podobě, a to vždy na email, ze kterého hostovi byla rezervace potvrzena. 3.4.  U předčasných odjezdů bez zavinění Dodavateleve: Ve výši 100 % z nerealizovaných objednaných služeb za 1 den po předčasném odjezdu klienta Ve výši 50 % z nerealizovaného ubytování a léčení za 2. a 3. den po předčasném odjezdu klienta                              Ve výši 10 % z nerealizovaného ubytování a léčení za 4. až 7. den po předčasném odjezdu klienta 4.  Příjezd do hotelu 4.1.  Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.  4.2.  Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.  4.3.  Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14 hod.   4.4.  Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. 4.5.   Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.  4.6.  Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.  4.7.  Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.  4.8.  Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy. 5.  Obecná pravidla ubytování. 5.1. Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu/penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.  5.2 .Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do hotelu/penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ceníku hotelových služeb.  5.3. Host je povinen:  - seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej; - uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku; - řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování; - zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování; - chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození; - bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil (y); - v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem; - při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna; 5.4. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:  - provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.); - odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování; používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci; přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě; - přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; - návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 8.00 do 22.00 hod se souhlasem ubytovatele; - návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu; - uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání; - umístit v prostorách hotelu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu. 5.5. Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:  - nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití; -- drže, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem; - kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem; - používat otevřený oheň. 6.   Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného 6.1. Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce. 6.2. Host má možnost využívat uzamykatelný sejf na pokoji, kde lze uchovávat cennosti a peněžní prostředky. V případě nepoužití sejfu a ztrát cennosti, hotel nenese odpovědnost za ztrátu a tímto způsobenou škodu.  6.3. Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze během pobytu nebo na konci pobytu po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází.  6.4. Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi. 7.    Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu  7.1. Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.  7.2. Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.  7.3. Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena bude podle ceníku, nebo skutečné ceny poškozené věci. 8.   Odjezd z hotelu. 8.1.  Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován do 12 hod. 8.2.  Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu, pokud není domluveno jinak. 9.  Informace o nakládání s osobními údaji  9.1.Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat osobní údaje jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum exspirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Dále za   účelem ubytování hosta jsou zpracovávány nezbytné údaje pro poskytnutí  ubytovací služby. Jsou to  osobní údaje, které jsou povinné  o hostech evidovat v návaznosti na zákony 326/1999 (Zákon o pobytu cizinců na území ČR) a 565/1990 (Zákon o místních poplatcích, který se dotýká vedení Domovní a Evidenční knihy hostů.) Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou a to na základě získané od hosta. 9.2. Osobní údaje bude Hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. 9.3. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Hotelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 9.4. Host má dále právo získat od Hotelu osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů Hotel poskytnul. Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. 9.5. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz). 10.  Ochrana spotřebitele. 10.1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu       mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:  Česká obchodní inspekce  Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.  10.2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu. 10.3. Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika; 10.4. Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;                                        Závěrečná ustanovení:  Varka group s.r.o. si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP s řádným vyznačením datování platnosti a účinnosti nových VOP. Na rezervaci hosta se vždy vztahují VOP, které jsou platné a účinné v době, kdy rezervaci provádí, kdy je potvrzena. Změny a doplnění těchto VOP mohou být individuálně mez hostem a hotelem upraveny, a to výlučně písemnou formou.   Tento Ubytovací řád a všeobecné obchodní podmínky vstoupil/y v platnosti a účinnost dnem 1.1.2021.  Za PARK SPA HOTEL SIRIUS**** Jméno: Bc. Ludmila Homolacová funkce: Hotel manager

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Resortgebühr ist nicht im Preis inbegriffen.